Den Europæiske Union

Den Europæiske Union (EU) er en politisk og økonomisk union bestående af 27 lande. EU har sine rødder i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), som blev dannet af seks lande i 1958. I 1993 blev Den Europæiske Union oprettet med Maastricht-traktaten, som skabte Det Europæiske Fællesskab (EF).
Hvad gør Den Europæiske Union?
EU har flere funktioner, hvoraf de vigtigste er at fremme fred, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, at fremme økonomisk vækst og bæredygtig udvikling, at håndtere kriser og at beskytte sine borgere

Fredsprojektet
Et af EU’s primære mål er at fremme fred. Det gør EU ved at sikre, at dets medlemsstater overholder de demokratiske principper og menneskerettighederne, og ved at yde finansiel bistand til lande i nød. EU har også været medvirkende til at mægle i konflikter mellem medlemsstaterne, f.eks. i striden mellem Grækenland og Tyrkiet om Cypern.

Økonomisk vækst
EU bestræber sig på at fremme økonomisk vækst og bæredygtig udvikling gennem en række initiativer, herunder det indre marked, som giver mulighed for fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer i EU, den fælles landbrugspolitik, som giver støtte til landmænd, og den fælles fiskeripolitik, som regulerer fiskeriet i EU’s farvande. Desuden yder EU finansiel støtte til økonomisk dårligt stillede regioner gennem strukturfondene og Samhørighedsfonden.

Krisestyring
EU er ansvarlig for at håndtere kriser i medlemsstaterne, f.eks. naturkatastrofer og terrorangreb. EU gør dette ved at koordinere hjælpeindsatsen og yde finansiel bistand. Desuden har EU en række militær- og politistyrker, som kan indsættes i krisetider. Det drejer sig bl.a. om Eurocorps, en multinational militærstyrke, den hurtige udrykningsstyrke, en hurtig reaktionsenhed, og Frontex, et grænsekontrolagentur.

Beskyttelse af borgerne
EU beskytter sine borgere mod en række trusler, herunder terrorisme, kriminalitet, diskrimination og miljøtrusler. Det gør EU ved at koordinere medlemsstaternes retshåndhævelsesindsats og yde finansiel bistand til lande, der har behov for det. Desuden har EU en række institutioner, der arbejder for at beskytte borgernes rettigheder, f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Menneskerettighedskommission.